ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสำนักงาน

- ว่าง-
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ตำบลแวงน้อย
ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์
 
เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย
   
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยนางณัฐนันท์ อุทัยชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้า เยี่ยมปรึกษาหารือโครงการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนางสาวรัชนีย์ ชัยวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา และเยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านฝึกอบรมการทำน้ำพริกต่างๆ กับ กศน. อำเภอแวงน้อย ภาพกิจกรรม
 
บุคคลดีเด่นของอำเภอแวงน้อย
 
     
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ว่าที่ร้อยตรีบุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยนางณัฐนันท์ อุทัยชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา นายทองปักษ์ มาพงษ์ ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ ภาพกิจกรรม  
 
 
 
     
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เกษตรอำเภอแวงน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมจัดเตรียมพื้นทีืศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน ๒๐๐ ราย ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม  
         
     

 
     
         
         
    อ่านข่าวย้อนหลัง    
         
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การระบาดของศัตรูพืช
 
1. โรคใบใหม้ (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  
2. หนอนห่อใบข้าว ( Rice leaffolder LF) (อ่านต่อ)  
3. เพลี้ยไฟ ( Rice thrips) (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2556  
  4. โรคใบขาว (White Leaf) (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนมกราคม 2557  
5. ไรแดง (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  
     
 
วิสาหกิจชุมชนอำเภอแวงน้อ
 

กลุ่มปลูกผักลอดภัยจากสารพิษ ม.6
จำหน่าย ผักต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ นายสุรเดช ปราบวิชิต 0810578695

กลุ่มปลูกผักลอดภัยจากสารพิษ ม.1 จำหน่าย ผักต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ นายวิจิตร นาอุดม 0892781514
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสายใบรักแห่งครอบครัว
ตำบลท่าวัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลทางขวาง
 

ผู้ดูแลระบบ นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์
โทร 0 4349 9070 , 08 4603 9580
E-Mail: kk_wangnoi@doae.go.th