เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

แนะนำสำนักงาน

 

คำขวัญ


" กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร "

 

 

วิสัยทัศน์


... กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกร อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน ...

 

 

พันธกิจ

 

  1. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้า และบริการทางการเกษตร

  2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

  3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

 

27 ตุลาคม 58 21:47:11