เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

โครงสร้างการบริหาร

 
ทำเนียบเกษตรอำเภอแวงน้อย 
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ดำรงเมื่อปี
นายสมบุญ รักษาถ้อย
2523 - 2525
นางวิลาวัลย์ พลวิเศษ
2525 - 2526
นายอุทัย อรรคละน้อย
2526 - 2537
นายประชามิตร เกษตรเวทิน
2537 - 2539
นายสัมฤทธิ์ ชมภูบุตร
2539 - 2540
นายวิชัย พรมดอนก่อ
2540 - 2542 (รักษาราชการ)
นายฉัตรชัย โสดาลี
2542 - 2546 (รักษาราชการ)
นายสุรชัย กัณหาบัว
2546 - 2547
นายทรงศิลป์ ดรหลาบคำ
2547 - 2547 (รักษาราชการ)
๑๐
นายวัฒศิลป์ อินทรชัยศรี
2547-2550
๑๑
นายปวิช สุวรรณปัญญา
2550 - 2551
๑๒
นายสุรัตน์ แย้มศรี
ต.ค. 2551 - พ.ย. 2551
๑๓
นายเกษม จันมา
ม.ค. 2552 - ธ.ค. 2552 (รักษาราชการ)
14
นายสมจิตร์   คำสี
2552-17 เมษายน 2557
15
ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์    สุริยะวงษ์
ส.ค. 57-ปัจจุบัน
18 พฤศจิกายน 58 12:09:29