เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบเกษตรอำเภอแวงน้อย

 

1. นายสมบุญ          รักษาถ้อย                  2523-2525

2. นางวิลาวัลย์        พลวิเศษ                     2525-2526

3. นายอุทัย             อรรคละน้อย               2526-2537

4. นายประชามิตร   เกษตรเวทิน                 2537-2539

5. นายสัมฤทธิ์       ชมพูบุตร                    2539-2540

6. นายวิชัย            พรมดอกก่อ                2540-2542 (รักษาราชการ)

7.นายฉัตรชัย       โสดาลี                         2540-2546 (รักษาราชการ)

8.นายสุรชัย          กัณหาบัว                    2546-2547

9. นายทรงศิลป์    ดรหลาบคำ                   2547-2547 (รักษาราชการ)

10. นายวัฒศิลป์   อินทรชัยศรี                  2547-2550

11. นายปวิช        สุวรรณปัญญา              2550-2551

12. นายสุรัตน์      แย้มศรี                        พ.ค. 2551- พ.ย. 2551

13. นายเกษม    จันมา                             ม.ค. 52-ธ.ค. 52  (รักษาราชการ)

14. นายสมจิตร์  คำสี                              2552- เม.ย. 2557

15. ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์  สุริยะวงษ์            ส.ค. 57- 2559

16. นายประกอบ   สิงห์หลง                    2559 – 27 ธ.ค. 2561
17. นายปภาวิน    สิงห์เดช                      9 พ.ค.61-14 ม.ค. 62 (รักษาราชการ)

18. นายมานิต  ชุ่มนาเสียว                      4 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน 

10 พฤษภาคม 62 14:24:35