เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

อัตรากำลัง

ใใใใใใ

นายมานิต  ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอแวงน้อย

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นายปภาวิน  สิงห์เดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าวัดและตำบลทางขวาง

งานยุทธศาตร์และสารสนเทศ


นายภาณุศักดิ์ จิตแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลก้านเหลืองและตำบลท่านางแนว


งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นางสาวเพชรพริ้ง  แพงคำรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแวงน้อย


งานอารักขาพืช


นางสาวสุดารัตน์  ปัตตาเน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลละหานนา

 

งานบริหารทั่วไป

                                              


            นางลัดดา     จับตะเฆ้                                 นายณรงค์ศักดิ์   มณีธรรมศักดิ์   
         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                              เจ้าพนักงานธุรการ                  

 


 

3 เมษายน 62 11:32:48