เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

อัตรากำลัง

ใใใใใใ

 


นายปภาวิน  สิงห์เดช  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย

 

 


รับผิดชอบ ตำบลท่านางแนว,ตำบลละหานนา

 

 

 

-ว่าง-

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เลขที่ตำแหน่ง 2525

นายภาณุศักดิ์ จิตแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลก้านเหลือง

นางสาวเพชรพริ้ง   แพงคำรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแวงน้อย

-ว่าง-


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 


นางลัดดา  จับตะเฆ้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

18 ธันวาคม 61 14:21:12