เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

อัตรากำลัง

ใใใใใใ

 


นายประกอบ  สิงห์หลง
 เกษตรอำเภอแวงน้อย

นายปรีชา รักษาพงศ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางณัฐนันท์ อุทัยชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายภาณุศักดิ์ จิตแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายปภาวิน สิงห์เดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นายศรายุทธ  สมประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นายสุวิทย์ ทองนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

22 กันยายน 60 14:32:13