เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

อัตรากำลัง

ใใใใใใ


นายปภาวิน  สิงห์เดช  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย

นายปรีชา รักษาพงศ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบ ตำบลท่านางแนว,ตำบลละหานนา

 

 

 

-ว่าง-

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เลขที่ตำแหน่ง 2525

นายภาณุศักดิ์ จิตแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลก้านเหลือง

นางสาวเพชรพริ้ง   แพงคำรักษ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแวงน้อย

-ว่าง-


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

31 กรกฎาคม 61 17:16:13