เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12-14 กันยายน 2561

วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นางสาวเพชรพริ...

วันที่ 12- 13 กันยายน 2561

วันที่ 12-13 กันยายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมอบรมสัมมนาการประชาสัม...

วันที่ 10 กันยายน 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้เข้าร่วมประชุป็นป...

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครง...

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำ...

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้เข้าร่วมประชุมชขี้แจงการใช้จ่า...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเส...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเส...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางสาวเพชรพริ้ง. แพงคำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน...