เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบวัสดุโครงการ 9101 อำเภอแวงนแ้อย

วันนี้ 24 ก.ค 60 เวลา14.30 น.คณะกรรมการบริหารโครงการ 9101 ระดับอำเภอแวงน้อยนำโดยนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอแวงน้อย ลงตรวจสอบวัสดุตามโครงการจัดทำปุ๋ยอิ...

อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 24/07/2560

วันที่ 24 ก.ค 60 อำเภอแวงน้อยอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรา...

ฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร( อ.ก.ม) 21/07/2560

วันที่ 21 ก.ค 60 อำเภอแวงน้อยฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร( อ.ก.ม) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ...

ฝึกอบรมเกษตรผู้นำ 20/07/60

วันที่ 20 ก.ค 60 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จัดฝึกอบรมเกษตรผู้นำมีการให้ความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว โดยนายภานุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเ...

ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันนี้19 ก.ค 60 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงค...

จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 17 ก.ค. 60

วันที่ 17 ก.ค 60 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ ศพก.แวงน...

ประชุมโครงการ 9101 ระดับอำเภอ 7 ก.ค. 60

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอแวงน้อย...

ฝึกอบรมเกษตรกร 13 ก.ค. 60

นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรีย...

ติดตามความก้าวหน้าการสร้างโรงเรือนเห็ด 12 ก.ค. 60

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ติดตามความก้าวหน้าการสร้างโรงเรือนเห็...

โครงการ 9101 วันที่ 11 กค. 60

วันนี้11 ก.ค60 ทางคณะกรรมการชุมชนทั้ง8 ชุมชนและกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง8 กลุ่มมาเปิดบัญชี ธนาคารกับ ธกส.กลุ่มล่ะ7 คนตามโครงการ9101 เพื่อรองบประมาณที...