เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ออกติดตามให้คำแนะนำ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นวส.ชำนาญการ ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAPข้าวตลอดทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการโรคข้าวอย่างถูกวิธี กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด  ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 26 ราย

9 ตุลาคม 60 10:58:18