เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ภารกิจวันที่ 18 มกราคม 2561

วันที่  18  มกราคม  2561  เวลา  08.30 น. นายประกอบ  สิงห์หลง  เกษตรอำเภอแวงน้อย  มอบหมายให้นา่ยปภาวิน  สิงห์เดช   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข่าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การีขับเคลื่อนการรพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board : DHB)  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  ชั้น 2 

25 มกราคม 61 08:55:53