เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ภารกิจ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561

วันที่  30  มกราคม  พ.ศ.  2561  เวลา  09.30  น. นายประกอบ  สิงห์หลง  เกษตรอำเภอแวงน้อย  มอบหมายให้นายปภาวิน  สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)  1.เรื่องทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
2.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  ชั้น 2

30 มกราคม 61 16:29:45