เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

งานภารกิจประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

วันที่  31  มกราคม  2561  นายประกอบ  สิงห์หลง  เกษตรอำเภอแวงน้อย    ได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์  มณีธรรมศักดิ์  เจ้าพนักงานธุรการ  ได้อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก น.ส. จิรดา  พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบแนวคิดและแรงบันดาลใจในการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่  ณ  อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

9 กุมภาพันธ์ 61 12:06:22