เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ภารจิจประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561

วันที่  15    มีนาคม  2561   เวลา 17.00 น. นายภาณุศักดิ์  จิตแสง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ    ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ครั้งที่ 1  ณ บ้านหญ้าคา   หมู่ที่ 13  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   โดยท่านปลัดอำเภอ ภูมิสันต์   ปลัดอำเภอ(จพง.ปค. ชำนาญการ) เป็นประธาน   มีเกษตรกรที่เข้าร่วมฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข  การเสนอความต้องการของชุมชน  จำนวน  60  ราย   

    

16 มีนาคม 61 16:46:13