เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ภารกิจประจำวันที่ 2 เมษายน 2561

             วันจันทร์ที่  2   เมษายน  2561    นายปรีชา  รักษาพงศ์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ได้เข้าร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ"ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบล เวทีที่ 2 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  โดยนางไพรจิตร ชนะภัย ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานทีม ออกดำเนินการตามโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสูง ม.10 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 ราย 

9 เมษายน 61 13:30:19