เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ภารกิจประจำวันที่ 2 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่  2   เมษายน  2561    นายภาณุศักดิ์  จิตแสง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ได้เข้าร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ"ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบล เวทีที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  โดยนายภูมิสรรค์  เสโส  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานทีม ออกดำเนินการตามโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสูง ม.8 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 ราย 

 

 

9 เมษายน 61 13:32:31