เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นาย ภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการ

วันที่  19  มิถุนายน  2561  นาย ภาณุศักดิ์  จิตแสง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ชุมชน 1 ตำบลท่าวัด   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม  จำนวน  50  ราย  ในระหว่างวันที่  19 - 20  มิถุนายน  2561  ณ ศาลาประชาคมบ้านก้านเหลือง 

27 มิถุนายน 61 15:31:54