เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

วันที่ 19 มิถุนายน นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร

วันที่  19  มิถุนายน  นายปรีชา  รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ชุมชน 5   ตำบลท่านางแนว   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม  จำนวน  50  ราย  ในระหว่างวันที่  19 - 20  มิถุนายน  2561  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

27 มิถุนายน 61 15:37:29