เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นาย ภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการ

วันที่  20  มิถุนายน  2561  นาย ภาณุศักดิ์  จิตแสง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ชุมชน 2 ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม  จำนวน  50  ราย  ในระหว่างวันที่  20-22   มิถุนายน  2561  ณ ศาลาประชาคมบ้านก้านเหลือง 

 

27 มิถุนายน 61 15:42:07