เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงหเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

วันที่  20  มิถุนายน  2561  นายปภาวิน  สิงหเดช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ชุมชน 8  ตำบลทางขวาง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม  จำนวน  50  ราย  ในระหว่างวันที่  20-22  มิถุนายน  2561  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

27 มิถุนายน 61 15:47:03