เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ภารกิจประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางสาวเพชรพริ้ง. แพงคำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ  จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  ชุมชน 3 ตำบลแวงน้อย มีเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 50  ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอแวงน้อย 

25 กรกฎาคม 61 17:37:56