เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางสาวเพชรพริ้ง. แพงคำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ  จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  ชุมชน 4 ตำบลแวงน้อย มีเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 50  ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านพ่อประสิทธิ์ ศรีมณี

26 กรกฎาคม 61 10:42:48