เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

วันที่ 5  กรกฎาคม 2561 นางสาวเพชรพริ้ง. แพงคำรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ  จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  ชุมชน  3 , 4   ตำบลแวงน้อย มีเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 100  ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอแวงน้อย ,ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อประสิทธิ์  ศรีมณี

26 กรกฎาคม 61 10:47:34