เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

วันที่  10  กรกฎาคม  2561  นางสาวเพชรพริ้ง  แพงคำรักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบัติการ  สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย  ได้จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้รายย่อย  ตำบลแวงน้อย  ชุมชน 3  เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิพอเพียง (ศพก.)

26 กรกฎาคม 61 11:07:51