เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

วันที่ 12-14 กันยายน 2561

วันที่ 12-14  กันยายน  2561  นายปภาวิน  สิงห์เดช  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นางสาวเพชรพริ้ง  แพงคำรักษ์ นักวิชา่การส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ได้ร่วมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์   โดยว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเป็นการอบรม  ณ ห้องประชุม Varee Vallee Hall วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประมาณ  56 ราย 

14 กันยายน 61 17:30:03