เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

วันที่ 25 กันยายน 2561

 

วันที่ 25  กันยายน 2561 นายปภาวิน  สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงวน้อย  มอบหมายให้ นางสาวเพชรพริ้ง  แพงคำรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 30 ราย

 

 

 

26 กันยายน 61 14:21:27