เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

วันที่ 26 กันยายน 2561

วันที่  26  กันยายน  2561    นายปภาวิน  สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงวน้อย  มอบหมายให้ นางสาวเพชรพริ้ง  แพงคำรักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อสนับสนุน TO  BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ    โดย  ดร.อลงกต  วรกี  ปลัดจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน   ณ โรงแรมวีวิช  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

   

26 กันยายน 61 14:32:55