เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

วันที่ 26 กันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน  2561  เวลา 13.00 - 14.00 น.นายปภาวิน  สิงห์เดช  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย  ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอแวงน้อย เรื่องบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหลักการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความผาสุขตลอดไป  จำนวน 3 ตำบล  206 ราย ณ หอประชุมทึว่าการอำเภอแวงน้อย 

27 กันยายน 61 08:05:26