เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

งานตามภารกิจ 26/04/2559

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้    

             1.อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นรุ่นที่1ครั้งที่3วันที่2 ณ.ศพก.นายบุญชั้น บุญเรืองศรี เกษตรกรจากตำบลแวงน้อยจำนวน50รายวันนี้เรียนรู้เรื่องนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและมีเกษตรอำเภอแวงน้อย    พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยดูแลควบคุมกำกับและสร้างนันทนาการตลอดทั้งวัน  

     

 

          2.ประธาน.ศบกต.ท่านางแนว,ละหานนา,ท่าวัด,แวงน้อยและทางขวางพร้อมเลขานุการจำนวน4 ศบกต.ร่วมทำข้อตกลง MOUโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี58/59จำนวน6โครงการงบประมาณ 5,288,220 บาทที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ

19 พฤษภาคม 59 08:27:22