เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

งานตามภารกิจ 29/04/2559

วันศุกร์ที่29 เมษายน2559อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้                                        

1.อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นรุ่นที่1ครั้งที่3วันที่5 ณ.ศพก.นายบุญชั้น บุญเรืองศรี เกษตรกรจากตำบลแวงน้อยจำนวน50รายวันนี้เรียนรู้เรื่องวิชาสหกรณ์โดยวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและช่วงบ่ายวิทยากรจากกรมหม่อนไหมว่าด้วยเรื่องนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมครบจำนวน15วัน 90 ช.ม      

  

 

 

2.นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อยตรวจวัสดุโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี58/59ตามมาตรการที่4ระยะที่2ในอำเภอแวงน้อยที่ได้รับอนุมัติทั้ง5 ศบกต./กลุ่ม

 

 

3 .นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นวส. ชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ท่านางแนวเพื่อวางแผนการทำงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2559ตามมาตรการที่4ระยะที่2 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่3 พ.ค   2559 พร้อมกันนี้ประธาน.ศบกต.ท่านางแนวและประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เซ็นต์สัญญายืมเงินและแจกเสื้อทีม ศบกต .ท่านางแนวแก่สมาชิกและที่ปรึกษาทุกคนที่หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย        

 

                                                   

4.น.ส ภัทราภา แก้วกัญญานักวิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์ชำนาญการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่นพร้อมทีมงานได้มาฝึกอบรมแนะนำการทำบัญชีตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี58/59ตามมาตรการที่4ระยะที่2 จำนวน6 กลุ่ม 30 ราย 5 ศบกต.ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย

 

 

ภาพ/ ข่าว : ณรงค์ศักดิ์  มณีธรรมศักดิ์  เจ้าพนักงานธุรการ

19 พฤษภาคม 59 11:13:54