เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ติดตามความก้าวหน้าการสร้างโรงเรือนเห็ด 12 ก.ค. 60

นายประกอบ  สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ติดตามความก้าวหน้าการสร้างโรงเรือนเห็ด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหนองโกน้อย #งบกลุ่มจังหวัด# อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอแวงน้อย 3 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 10,000 ก้อน ที่ ศจช.หนองกุง , เศรษฐกิจพอเพียงหนองโกน้อย และเพาะเห็ดฟางโนนบก

    

  

 

14 กรกฎาคม 60 08:13:54