เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ฝึกอบรมเกษตรกร 13 ก.ค. 60

นายประกอบ  สิงห์หลง  เกษตรอำเภอแวงน้อย  มอบหมายให้นางณัฐนันท์ อุทัยชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวมะลิครบวงจรคุณภาพสูง ( นาแปลงใหญ่) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชพันธุ์ตำบลท่านางแนว  โดยนายปภาวิน  สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย  เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องระบบนิเวศน์ กับเรื่องพัฒนาการของข้าว

 

     

   

      

  

14 กรกฎาคม 60 08:13:31