เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ประชุมโครงการ 9101 ระดับอำเภอ 7 ก.ค. 60

     วันที่ 7 ก.ค 60 เวลา13.30 น.คณะกรรมการบริหารโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอแวงน้อยประชุมคณะกรรมการเพื่อจรารณาโครงการจำนวน 8 ชุมชน 8 โครงการ   อนุมัติ 8 โครงการ  ค่าแรง 10,102,400 บาท ค่าวัสดุ 9,897,600 บาทรวม 20,000,000 บาท ค่าแรง 50.51%  วัสดุ 49.49% โดยมีนายอำเภอแวงน้อย นายประจักร์ ไชยกิจ เป็นประธานและมีว่าที่ ร.ท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพบปะและชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการ พร้อมนายไพทรูย์ ศรีช่วย หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ และนักวิชาการจังหวัดร่วมสังเกตุการณ์ ที่หอประชุมที่ว่าอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 โดยมีประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน พร้อมประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพและเลขานุการชุมชนร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯในครั้งนี้

 

   

    

    

   

14 กรกฎาคม 60 08:25:35