เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

               วันนี้19 ก.ค 60 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร จังหวัดขอนแก่น นา(แปลงใหญ่) จำนวน40 ราย  เกษตรกรต้นแบบ  จากวิสาหกิจชุมชนพืชพันธุ์ตำบลท่านางแนว และสหกรณ์การเกษตรแวงน้อยสาขาก้านเหลือง ที่ ศพก.บ้านโนนศิลา ต.แวงน้อย โดยมีการลงสำรวจแปลง และฝึกการบันทึกการสำรวจแปลงพยากรณ์..ซึ่งจะต้องนำส่งทุกสัปดาห์ และนำส่งทุกวันจัทร์.

  

   

   

  

  

 

20 กรกฎาคม 60 16:20:56