เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร( อ.ก.ม) 21/07/2560

วันที่ 21 ก.ค 60 อำเภอแวงน้อยฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร( อ.ก.ม) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ2560 มีนายอำเภอแวน้อย นายประจักร์ ไชยกิจ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมผู้แทนจาก มทบ.23 ได้ร่วมมอบปัจจัยการผลิต แก่ อกม.ทุกหมู่บ้านจำนวน74 หมู่บ้าน และมีเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบลร่วมให้ความรู้ให้และจัดทำแผนการผลิตรายบุคลที่หอประชุมอำเภอแวงน้อย

  

  

  

 

25 กรกฎาคม 60 06:54:27