เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 24/07/2560

วันที่ 24 ก.ค 60 อำเภอแวงน้อยอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2560จำนว10กลุ่ม200 ราย โดยมีนายอำเภอแวงน้อย นายประจักร์ ไชยกิจ เป็นประธาน และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร พันธุ์ไม้ผลจำนวน5 ชนิดคนล่ะ45 ต้นและเมล็ดพันธุ์ผัก5 ชนิดคนล่ะ1 ชุด และมีประมงอำเภอ และครูบัญชีอาสาพร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมถ่ายทอดความรู้ที่หอประชุมอำเภอแวงน้อย

   

  

    

25 กรกฎาคม 60 06:59:43