เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ออกติดตามมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             วันนี้ 2 ส.ค 60 นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเกตรทฤษฎีใหม่ ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ซึ่งสนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายจากSC ให้กำกับดูแลและเป็นพี่เลี้ยงอำเภอแวงน้อย พร้อมกันนี้ได้ติดตามให้กำลังใจ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงานแก่ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยด้วย.

 

   

   

   

 

 

2 สิงหาคม 60 16:56:03